ࡱ> VXUg R=bjbjVVyO;NINeWRRsQ| f}Y0W~bTOsYL]vTlCgv V~RXTsYL](WR^TON0OۏlQSS}YS_SU\S%cyg\O(u 9hnc-NNSNlqQTV 0RRl 00 0]Ol 00 0sYL]RRObyr+Rĉ[ 00 0NSNRul 00 0_lςwNSNRuagO 00 0vW^uOi[eRl 0I{l_lĉv^Sgq 0vW^sYL]yrkObNyƖSOT Tĉe,g 0 Ogqs^I{OSFUƖSOT TvSRT z^~{,gT T0 ,{Nag ,gT T1ulQSL?eNlQS]OSeƖSOOSFUbN ~{0T Tv;NSO/flQSL?eTlQS]O0sYL]YXTO(WlQSZQY0lQS]O[ NOl~bsYL]vTlCgv lQSL?e[vQ]\ONN/ec0 ,{ Nag ,gT T[~{SewQ g TI{v~_gR0 ,{Vag lQSNL]*NN@bzvRRT T-NsYL]yrkCgvag>kvhQ N_NON,gT Tvĉ[NON,gT Tĉ[v c,gT Tĉ[gbL0 ,{Nz sYL]vTlCgvTyrk)RvOb ,{Nag lQSsYL]YXTO\sYL]CgvOb]\O~eQlQSt^^]\Ovh0 ,{mQag sYL]YXTO(WlQSZQY0]Ov[ NTlQSL?ev/ec N V~lQS-N_]\O_U\b__Y7h0Q[0N[v }(YeTbh;mR ~~sYL](WONSU\-NEQRS%c\O(u YeRsYL]NS_}YL]0 ,{Nag lQS^/ecsYL]ygSNl;N{t0LNONh-NsYL]NhNpeNONsYL]NpekOvS_ ]OsYL]YXTOvNh^SNlQSs^I{OSFU~{ƖSOT ThQǏ z ygcR=[sYL]yrkObNyƖSOT T0]OsYL]YXTOvNh^SRlQSRRYXTO0 ,{kQag lQS(W~~L]ۏO0\MOW0NRf[`Ne [cN[kOvsYL]SR0 ,{]Nag lQS(WKfL0Kf~0ċ[NNb/gLRI{eb ^S_ZWc7usYs^I{vSR0 ,{ASag sYL]YXTO~~_U\;mR@bv~9 lQSL?e^NN/ec ]O cgq N~ gsQeN|^y~N_vO0 ,{ASNag sYL]YXTO~~_U\Ty;mR Yg`S(u]\Oe (W Nq_T]\OvMRc N lQSL?e^NN/ec R _agN0 ,{ASNag lQS(WlQ_bX\MOe d NTYsYv]yb\MOY N_N'`+R:N1u b~U_(usYL]bcؚ[sYL]vU_(uhQ0lQSNsYL]^zRRsQ|e^S_zRRT T [L7usY T] Tl0 ,{AS Nag lQS9hnc 0]NONkSuhQ 0ĉ[TlQSv[E`Q z&^ gsYL]yrkObvkSue0 ,{ASVag lQS:NsYL]R [hQ0efvRRsX N_(WsYL]U[g0Ng0TsNgMNOvQ]D N_~bkbdvQRRT T0 ,{ASNag lQSkt^[sYL]ۏLN!kSOhkt^[NN gk g[]yvsYL]ۏLN!keP^hgkt^[sYL]ۏLN!kYynfg nfgYsYu clQGPYt0lQSkt^[sYL]S>eyrkObRR(uT0 ,{ASmQag sYL]YXTOMTlQSL?e Ǐ^0[ Oh0lQSQQzI{b__ 'YR[ OYsYu2l0sYL]OeP0RuI{ gsQsY'`eP^ebvwƋ :_SsYL]bObaƋ0lQS^'YsYL]^ygSN cؚbObR0 ,{ASNag lQS^R:_sYL]RROb ǑSce9eUsYL]RR[hQkSuagN [sYL]ۏLRR[hQkSuwƋW0%NNI{[f_wAmN0eN\ONvsYL] ~;SuUSMOvf NNQ{RRϑb[cvQN]\O N [`U[vsYL] N_[cRsRp (WRReQۏLNMRhg{\ORRe v^cbdv^vRR[0lQS N_ cuGP0NGP0e]Yt N [`U[7*NgN N+T7*Ng sYL] N, N_[cNNYsRR0(WRReQ~N]Oo`1\e0 Nsnx gV ~,gN3u lQSybQ ScMRONMRGP60)YvQ-NSbNMRGP15)Y FO NSbV[ĉ[vNGP 0OGPg vQ]D NNONS]Dv80% V NGPgnb` Y]\Oe AQ g12hTveekb` YS[v]\Oϑ N [ g$N!kN N6qAmNSvsYL] @b(W蕉[c]\Oe ^NNS_gq~0 ,{NASNag OlRt~ZZ{vv+YY (WNSV[ĉ[ZZGPvW@x N ^ZZGP12)Y0GPggGWƉ:NQR0 ,{NASNag sYL]NgOb0 N sYL]ck8^NGP c NR`QgbL 10ck8^u ~NNGP98)Y &{T 0_lςwNSNRuagO 0ĉ[uP[sYv+YY sYe(WNSV[ĉ[NGPvW@x N ^NGP30)Y 7ueNSbtGP15)Y 20N XRNGP15)Y 30Yހ΀uv kYuN*NtZ?Q XRNGP15)Y 40sYL]>en[QhV Kb/gKNewOo`7)Y 50sYL]V Ns N^Ss0bbcs Q;SbʋefN ~lQSuR Ta QwQSsf RtvsQKb~T Kb/gKNewOGP3)Y 60uS{~Nbv Kb/gKNewOo`30)Y 70"$*.2@DLNPdfɹ|o]I5&hLB*CJKHOJPJaJo(ph&h9B*CJKHOJPJaJ o(ph#hn5hXCJOJPJQJaJo(hlCJ,OJPJ\o(.h'Xh]@CJ,KHOJPJQJaJ,ho(.hBhB@CJ,KHOJPJQJaJ,ho(hCJ,OJPJ\o(hmYhMnCJ,OJPJ\o(hLCJ,OJPJ\o(hmYhmYCJ,OJPJ\o(h|2pCJ,OJPJ\o(hqvCJ,OJPJ\o(NPdf f h 2$0d6$H$WD`0a$gdL$0d7$8$H$WD`0a$gdL$d7$8$H$a$gdL 0dHWD`0gdL $da$gdLf6 : D T V X v f h luaJ2/hh9B*CJKHOJPJ\aJo(ph,h9h4zB*CJKHOJPJaJ o(ph&h9B*CJKHOJPJaJ o(ph,h9h9B*CJKHOJPJaJ o(ph&h2B*CJKHOJPJaJ o(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph#hz h3JCJKHOJPJaJo(#hz hCJKHOJPJaJo(#hz hCJKHOJPJaJo(#hz h9CJKHOJPJaJo(lnRV`Dñ՝Չr`N`7,hLgMhlB*CJKHOJPJaJo(ph#h%h%CJKHOJPJaJo(#h%hU.nCJKHOJPJaJo(,hLgMhU.nB*CJKHOJPJaJo(ph&h}B*CJKHOJPJaJo(ph&hq<B*CJKHOJPJaJo(ph#hU|h9CJKHOJPJaJo(#hU|hU|CJKHOJPJaJo(,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph&hp/B*CJKHOJPJaJo(ph4b8DbLjL^$0d7$8$H$WD`0a$gd;$ B0d7$8$H$WD`0a$gdL$0d7$8$H$WD`0a$gdLDHJDFHNR.0jnһ{f{RRRRR&h yB*CJKHOJPJaJo(ph)hbB*CJKHOJPJ\aJo(ph/hh9B*CJKHOJPJ\aJo(ph&hbB*CJKHOJPJaJo(ph&h]XB*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMhlB*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh 'B*CJKHOJPJaJo(phdfl&*ммШЖuШaJ3,hLgMh&TiB*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh9B*CJKHOJPJaJo(ph&h%>B*CJKHOJPJaJo(ph#hz h9CJKHOJPJaJo(h GVCJKHOJPJaJo(#hz hCJKHOJPJaJo(&h]XB*CJKHOJPJaJo(ph&h yB*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph/hh9>*B*CJKHOJPJaJo(ph*,.ôôâwcwwcwL:"h;B*CJOJPJaJo(ph,h;h9B*CJKHOJPJaJo(ph&h&TiB*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph&h%>B*CJKHOJPJaJo(ph#hz h9CJKHOJPJaJo(h GVCJKHOJPJaJo(#hz h;CJKHOJPJaJo(&h;B*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh9B*CJKHOJPJaJo(ph(*024.0.2.4.N.X.\.ٵ١vvbv`vvLv&h<;rB*CJKHOJPJaJo(phU&h&TiB*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph&h%>B*CJKHOJPJaJo(ph&h;B*CJKHOJPJaJo(ph"h;B*CJOJPJaJo(ph"h&TiB*CJOJPJaJo(ph(hh9B*CJOJPJaJo(ph"h%>B*CJOJPJaJo(ph00...../p/0*000*1t12B3`3<4$ d7$8$H$VD^ a$gdL$0d7$8$H$WD`0a$gdYk$*d7$8$H$WD`*a$gd q$0d7$8$H$WD`0a$gdL TeeL$NyRuKb/gv GPgSN/}{ 80NGPg GWƉ\OQR Kb/gSvsQ;Su9(u1uuOiWё/eN ]D0VYё_G NS0 N ^ck8^NGP c NR`QgbL 10+YY;N bRuU[ce 2TQ\^a?aY Z0 20`U[*gn4*NgAmNvsYL] 9hnc;SuUSMOf ~NNGP15)Y 30`U[n4*NgAmNvsYL] 9hnc;SuUSMOf ~NNGP42)Y 40sYL](WNSNGPv Te _NNS%{QeR91uuOiWё/eN 0Kb/g9(u1uuOiWё/eN ]D0VYё_G NSGPgfQlQSuRQwQvuHe ,{NAS Nag sYL]TsNgOb0 N sYL](WTsNgQ lQS N_[cvQNNV[ĉ[v,{ N~SORRR:_^vRRTTsNgy_NNvRR N N_^vQRRe N_[cvQNNYsRR N sYL](WTsNg Ns gV ~,gN3u lQSybQ SO6*NgvTsNGP vQ]D NNON80% V sYL] cĉ[NSvNMRGP0NGP0TsNGPƉ\OQR Nq_TvQKfGS]D N g NnNhT\tZ?QvsYL] ksRReQ~NN!kTsNe k!k30R0Yހ΀u kYTsNN*NtZ?Q k!kTsNeXR30R0sYL]ksRReQ$N!kTsNe SNTv^O(u0TsNeTlQSQTsN_ԏ-Nve {\ORRe0tZ?QnNhT\T ~^S@b^S 0:S~;SuUSMOnxʋ:NSO1_?Qv SS_^TsNg FON NǏJSt^:NP0 ,{NASVag lQS ce4~sYL]uOi9 v^ c gsQĉ[=[sYL]uOi_G0sYL] gINRu[V[ 0NSNRul 00 ,{NASNag u9(ub0 sYL]`U[T (Wĉ[v;SuOeP:ggۏLhgR)Z vQhg90cu90Kb/g90OOb90o9NSsYL](WNGPg Vu_wvYyuu;Su9 uT zN3*Ng0N6*NgQ=[Hece Qf 1uSuOiWё/eN ,{NASmQag (WV[c!PN[+YYuN*NP[sYg ?a~SuN*NP[sYv+YY cgqĉ[S 0ruP[sY6rkIQc 00lQS cgqRu gsQĉ[[c 0ruP[sY6rkIQc 0S>eruP[sY6rkVYRё0 ,{ Nz T\ONvcw ,{NASNag ^'YsYL]ygSNONvuN0~%;mR 1r\leN0ɉgbLONĉz6R^ u[V[l_lĉ u[LNS_ we\LRRT T ~blQSX RR[b,gL]\O0 ,{NASkQag :NnxOT Tve\L lQSƖSOT Tvcwhg\~^ gsYL]YXTONhSR0,gT Te\L`Qvhg TlQSL]Nh'YOƖSOT TvcwhgYXTO[ƖSOT Te\L`QvhgNv^ۏL kJSt^ۏLN!k0lQSL]Nh'YOƖSOT TvcwYXTOkt^\,gT Te\L`QNwTL]Nh'YObJT0 ,{Vz T TvuHe0Sf0dT~bk ,{NAS]Nag ,gNyT T~_lς\3/nS5u gP#NlQSL]Nh'YOǏT ;`~tNhlQS ]O;N-^NhL]~{W[ v^(W10eQ\ƖSOT Te,gSvsQDebwNRDnT>yOOL?e蕡[g0wNRDnT>yOOL?e6e0R,gƖSOT Te,gKNew15eQ*gcQ_v ,gNyƖSOT TsSLuHe0cQ_v lQSN]O[_RۏLOSFUO9ev^e\LvsQ z^T ͑eb0lQS(WƖSOT TuHeT10eQThQSOL]lQ^0 ,{ NASag ,gNyƖSOT TuHeKNew gHeg3t^0ƖSOT TgnMR3*NgQ lQST]OSe^S_OSFU~ƖSOT T0(WeT T*g~{uHeMR ,gT T~~ gHe0 ,{ NASNag SfbdƖSOT T(u 0_lςwƖSOT TagO 0~{ z^vĉ[0*g~SeOSFU Ta NUONe N_Sf,gT T0 ,{ NASNag g NR`b_KNN O,gT TRbhQag>kele\Lv SNSfbd,gT T N zƖSOT T@bOncvl_0lĉ0ĉzT?eV{]~Ob^bk N V NSbRNNSu OƖSOT TRbhQele\Lv N ƖSOT Tze@bOncv[‰`QblQSuN~%rQSu͑'YSS OƖSOT TRbhQele\Lv V Se~[vNyQse ƖSOT TSNSfbd N l_0lĉĉ[vvQN`b_0 ,{Nz vQ N ,{ NAS Nag Ve\L,gƖSOT TSuN lQST]OSe^S_OSFU㉳Q0OSFU Nbv NUONeSNTRRNNYXTO3uN0[NQ N gv SN6e0RNQfNKNew15eQTNllbcwɋ0 ,{ NASVag ,gT TYNV[sLl_lĉvbe NV[vsQl_lĉ:NQ0 ,{ NASNag ,gT Tck,gN_4N lQSe0]OeTgb1N NbwNRDn>yOOL?e{vX[ch1N b^;`]O1N0   PAGE 1 _lς\3/nS5u gP#NlQS ,{ PAGE 7 u qQ NUMPAGES 7 u \.^.n.p.....,/./0/n/p/r/վjS?S-"h qB*CJOJPJaJo(ph&hYkB*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh#X:B*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh%>B*CJKHOJPJaJo(ph&h qB*CJKHOJPJaJo(ph#h5h qCJOJPJQJaJo(,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh9B*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh>B*CJKHOJPJaJo(ph&h>B*CJKHOJPJaJo(ph r/t/////////00011 1&11«}f}R>>&hB*CJKHOJPJaJo(ph&h]XB*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh yB*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh B*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh9B*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJOJPJQJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph(hh9B*CJOJPJaJo(ph"h%>B*CJOJPJaJo(ph1111r2t2z2222&3*3:3<3H3J3p3t3333344$4խՖՂխgOgOg.hhB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4hh9B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph&hmB*CJKHOJPJaJo(ph,hhLB*CJKHOJPJaJo(ph&h]XB*CJKHOJPJaJo(ph&hwB*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph&hB*CJKHOJPJaJo(ph$484<4>4B4D4J444445һ~hV?+&h2B*CJKHOJPJaJ o(ph,hih9B*CJKHOJPJaJo(ph#h5h9CJKHOJPJaJo(+h5h9CJKHOJPJQJ^JaJo(+h5h}CJKHOJPJQJ^JaJo("h]XB*CJOJPJaJo(ph(hh9B*CJOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMh9B*CJKHOJPJaJo(ph,hLgMhB*CJKHOJPJaJo(ph <44555566778099:J:::,;P;R;f; 0dWD`0gdL kdWD`kgdL0d7$8$H$WD`0gdL$d7$8$H$a$gdL$0d7$8$H$WD`0a$gdL55555 5\5p5555555p6t6666վxxaM9&h5B*CJKHOJPJaJo(ph&hdB*CJKHOJPJaJo(ph,hh@B*CJKHOJPJaJo(ph4hh9B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph&h]XB*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph,h9hLB*CJKHOJPJaJ o(ph&h9B*CJKHOJPJaJ o(ph,h9h9B*CJKHOJPJaJ o(ph666777 7777788888869899kWCC&hB*CJOJPJQJaJo(ph&hF"~B*CJOJPJQJaJo(ph&h*tB*CJOJPJQJaJo(ph&h]XB*CJOJPJQJaJo(ph,hh9B*CJOJPJQJaJo(ph,h9hLB*CJKHOJPJaJ o(ph&h9B*CJKHOJPJaJ o(ph,h9h9B*CJKHOJPJaJ o(ph&h2B*CJKHOJPJaJ o(ph9999P;R;d;f;h;n;p;v;<<.<4<6<խkT@T,T@&hB*CJOJPJQJaJo(ph&h]XB*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph,h9hLB*CJKHOJPJaJ o(ph&h9B*CJKHOJPJaJ o(ph,h9h9B*CJKHOJPJaJ o(ph&h2B*CJKHOJPJaJ o(ph&h]XB*CJOJPJQJaJo(ph,hh9B*CJOJPJQJaJo(ph&hL`B*CJOJPJQJaJo(phf;h;.<z<<<<<=== ===&=(=*==== r F# xWDXD2` gd&`#$dgdL0d7$8$H$WD`0gdL 0dWD`0gdL$d7$8$H$a$gdL6<<<<<<<<<<<<<<<<<=== = ==== ="=$=&=*=骖{{{{qkq`qk\h<h<0JmHnHu h<0Jjh<0JUh0jh0UhXCJOJPJQJaJo(&h:B*CJOJPJQJaJo(ph,hXhXB*CJOJPJQJaJo(ph&hB*CJKHOJPJaJo(ph&h]XB*CJKHOJPJaJo(ph,hh9B*CJKHOJPJaJo(ph*=,=H=l=p=r=~===============ưm\m\PLH9hXCJOJPJQJaJo(h0h<hh<OJPJo(!h7KHOJPJaJmHnHu*jh<KHOJPJUaJmHnHu'hh<KHOJPJaJmHnHu0jhh<KHOJPJUaJmHnHu*hh<KHOJPJaJmHnHo(uh<OJPJmHnHo(u"hcfHh<OJPJmHnHo(u/jhcfHh<CJOJPJUmHnHo(u==dgdL:&P 1/R :pb. A!"#$n% b 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHF`F lcke $1$a$CJKH_HmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOBiB nfhxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ V ^^^afl*\.r/1$45696<*== !"$%&()<4f;==#'* <CEKVXa!!@ @ ( VB C D"?0( B S ?aF#u OLE_LINK1 OLE_LINK2  (+013689[\_arsvxMNQSOSUVZ ""#%&*,4657@B`fuvwx GPRTV_acfg|~ 2 A C D d e j  5 7 O Q p q ~ , - Q T X ` n q s x z Z ] _ m o t v -/9:>@QR[\24hj *+029:EF[\cdfjlmoprsuv jlmoprsuv333ssjlmoprsuv&&67EEEGPRTT~~ B C G a c d ~ ~ ' ( + . F R ` I J jjlmmoprsuva8ВBm):. ^`5o(,{ag \^`\hH) \^`\hH. 4\4^4`\hH. \ ^ `\hH) | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH. \^`\hH) h\h^h`\hH. a^`a5o(,{ag o\^o`\hH) \^`\hH. \^`\hH. [ \^[ `\hH) \^ `\hH. \^ `\hH. G\^G`\hH) \^`\hH.a8Bm):y69 /W 0"d3"#G%o|%As&B(',)D)sI)V)Vp):+:B+*,,?h,*.>/ev/60Ig0 r35;H5_56Fp78#^87u8#X:;] ;.;T<C?kB1EivEnGcfH+I0I3J}JLLgM:RN+HOmOy3PS[+V GVMV#}z}F"~%69X#@tKv@Al2cn)} ZpCFbV MBk'z!@Pi6>mn;:mhmUc8]X>ZV%i5 x.\I}# '%Tlz L2|k{h!59]?cp/hwPXOc0 $0XqvSU)_'qb&@}Z]FY@jBy lwX2$n5?fqs:7wc)u[x i]e[BMCH#\k@yLmYB`0| L6 >McD=`2yQNYkjl@iiii.UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;= |8ўSOSimHei;([SOSimSunG= |8FangSong_GB2312A5 wiSO_GB2312wiSOA$BCambria Math 1hagd\as s !-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[i2bb3qHX ?l2!xx sQN2008t^^lQS]O~9USERNŖ݄ Oh+'0 4 @ L Xdlt|2008ȹ˾ᾭUSER Normal.dotm4Microsoft Office Word@@Z-F@ļ@,)s ՜.+,0 X`px CHINAb  !"#$%&'()*+-./0123456789:;<=>?@ABCDFGHIJKLNOPQRSTWRoot Entry F^}Y1Table,1WordDocument